วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การวิเคราะห์ SWOT ตัวเองทางด้านบริหารธุรกิจ

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรคในชีวิตนั้น จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง ยอมรับจุดบกพร่องของตัวเอง และพร้อมที่จะพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตได้
SWOT
= STRENGTH หมายถึง จุดแข็ง
W= WEAKNESS หมายถึง จุดอ่อน
O= OPPORTUNITY หมายถึง โอกาส
T= THREAT หมายถึง อุปสรรค์
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (Strengths) :  ต้องการความสำเร็จทางด้านการบริหารธุรกิจ  เป็นเจ้าของกิจการและมีธุรกิจส่วนตัว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  มีความถนัดด้านไอที ด้านโฆษณา ประสบการณ์ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น ทะเยอทะยาน
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดอ่อน (Weaknesses) : นิสัยซึ่งเป็นข้อเสียของตัวเอง เช่น ใจร้อน ขี้เบื่อ ตัดสินใจช้า  บางครั้งไม่กล้าตัดสินใจได้ด้วยตนเองและไม่แน่ใจว่าจะทำงานได้ดี ฯลฯ  ขาดทุนทรัพย์ในด้านการลงทุนของธุรกิจ  และไม่ค่อยติดตามเทคโนโลยีและข่าวสารในด้านธุรกิจ หรือตามไม่ทันซึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มัน Update อยู่ตลอดเวลา
วิเคราะห์ด้านโอกาส (Opportunities) : การประกอบธุรกิจส่วนตัวมีญาติพี่น้องเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่หลายกิจการ และมีส่วนที่เราน่าจะได้รับการสนับสนุนและการวางแผนงาน รวมทั้งคำแนะนำดี ๆ ในการประกอบกิจการได้  และอีกอย่างเป็นคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมีความชอบในด้านการบริหารอีกทั้งเป็นคนที่ชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิเคราะห์ด้านปัญหาและอุปสรรค (Threats) :  อุปสรรคทางด้านเงินทุนและซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาสูงขึ้น การประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจจะเงินในการลงทุนไม่มาก แต่อาจมีคู่แข่งเกิดขึ้นภายหลังได้ ดังนั้นจึงต้องคิดให้ แตกต่างอยู่เสมอ  พื้นที่เช่าในห้างมีการแข่งขันสูง พื้นที่สวย ๆ มีน้อย หรือไม่เราก็อาจจะเสียเงินลงทุนไปกับการเช่าพื้นที่ถ้าไม่มีสถานที่ประกอบกิจการเอง ทำให้หาพื้นที่ยากขึ้น หรือ อาจได้ในราคาสูงเกินไป  และในปัจจุบันผู้คนหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น จึงทำให้เกิดผู้คนแข่งขันกันเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่องค์กรที่ดีหรือตำแหน่งที่ดีเพื่อเงินและชื่อเสียง ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้อาจจะเกิดมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้าแน่นอน ซึ่งเราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าตัวเราจะพัฒนาตัวเองไปอย่างไรในทิศทางไหนเพื่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราและธุรกิจของเราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น